Nordnorsk Byggekontroll AS | Tjenester
35
page-template-default,page,page-id-35,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Tjenester

BYGGESØKNADER

NNBK AS bistår, veileder og tar oppdrag som ansvarlig søker i større og mindre byggesaker. Vi har sentral godkjenning for SØK (søkerfunksjonen) i tiltaksklasse 2.Som ansvarlig søker, representerer NNBK AS tiltakshaver overfor kommunen, og har ansvaret for at søknaden inneholder de nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker samordner de prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påser at alle oppgaver er belagt med ansvar. Som ansvarlig søker har NNBK AS også ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger, slik at kommunen kan utstede ferdigattest. NNBK AS vil i en slik søknadsprosess være bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen.

UAVHENGIG KONTROLL

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i teknisk forskrift (TEK 10), og at byggearbeidene er utført iht. tegninger og beskrivelser. Bakgrunnen for kravet om uavhengig kontroll er ønsket om å redusere byggfeil og bidra til økt kvalitet.

I tiltaksklasse 1 er det krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. For tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

NNBK AS tilbyr uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 for våtrom og lufttetthet, samt tiltaksklasse 2 for bygningsfysikk.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

NNBK AS har siden starten i 1968 vært prosjekt- og byggeledere for prosjekter i alle størrelser. Pr. i dag har vi 6 ansatte som jobber med prosjekt- og byggeledelse daglig.

Byggelederen er byggherrens representant på bygge- og anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom entreprenør og byggherre.

OPPMÅLING/ BYGGSTIKKING/ SALG OG SUPPORT GEOMATIKK

NNBK AS innehar sentral godkjenning for prosjektering og utførelse (PRO/ UTF) for innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2.

Vi utfører bl.a. byggstikking, aksestikking og volumberegning. For overflatekartlegging benytter vi drone, bl.a. til volumberegning og prosjekteringsarbeid. Salg og support av geomatikk inngår også i våre tjenester.

BYGNINGSTEKNISK BISTAND I BYGGESAKER

I byggeprosessen står tiltakshaver overfor mange og ofte nye utfordringer mht. tekniske løsninger, administrasjon og økonomi. Vår kompetanse innen bygningsfysikk/ -teknikk og bygningsadministrasjon vil være en fornuftig investering i det lange løp. Vi tilbyr rådgivning på timebasis, men også oppfølging gjennom byggetiden, for både engangs- og flergangsbyggherrer.

TILSTANDSKONTROLL/ SKADETAKSERING

NNBK AS utfører tilstandsvurdering/ -analyse av bygninger og bygningsdeler. Skadetaksering i forkant av utbedringsarbeider kan også utføres.